Lao Tsu – „Tao Te Ching”

better

Lao Tse – Dao De Jing